Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení 

 1.1  Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a z nich plynoucí závazky mezi obchodní společnosti - Nebál s.r.o. sídlící na Rooseveltova 593/10, Brno-město, 602 00, C 131196 vedená u Krajského soudu v Brně. IČO: 17721474, kontaktní údaj nebal@turbomost.cz (dále jen „Pořadatel“) a Zákazníkem (dále jen „Host akce“). Společně též „Smluvní strany“. 

 1.2 Těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem se řídí organizace Akce, veškeré nákupy vstupenek na Akci, a to prostřednictvím prodeje na webových stránkách https://www.nebal.cz/. Objednávkou a nákupem vstupenky jakoukoliv formou vyjadřuje Host plesu souhlas s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a zavazuje se jimi řídit.

 1.3  Smluvní vztah mezi Pořadatelem a Hostem akce vzniká na základě objednávky a následné koupě vstupenky na kulturní akci Nebál (dále jen „Objednávka“), která je pořádána v roce 2023, v čase od 20:00h –do 04:00h v Hale Industra umístěnou na Pozemcích Nové Zbrojovky, Lazaretní 615 00, 615 00 Brno-Židenice.

 1.4  Host akce, který zakoupí vstupenky přímo na provozovně Pořadatele, vyjadřuje tak souhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou pro obě Smluvní strany závazné. 

 1.5  Pro smluvní vztah mezi Pořadatelem a Hostem akce je rozhodující verze všeobecných obchodních podmínek platná v den uhrazení platby kupní ceny za vstupenku. 

1.6 Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

 1.7 Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách https://www.nebal.cz/ a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Hostem plesu. Host plesu tyto obchodní podmínky dostává i při potvrzení objednávky e-mailem.

 1.8 Pořadatel poskytuje Hostovi plesu vstupenku na konkrétní termín. V souladu s § 1837 písm. j) občanského zákoníku proto Host plesu nemá právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez udání důvodu.

2. Všeobecná ustanovení 

2.1  Vstupenky na Nebál jsou Hostovi akce poskytovány ze strany Pořadatele na základě Objednávky. 

2.2  Objednávka musí být doručena Pořadateli. Má formu elektronického objednání přes webové stránky www.nebal.cz. Před odesláním objednávky je Hostovi plesu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Hosta plesu zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání objednávky.

 2.3  Objednávka je přijetím návrhu na uzavření smlouvy. Kliknutím na příslušné tlačítko se proto Host plesu zavazuje.

2.4  Závaznou Objednávku lze měnit pouze písemně.

 2.5 Ceny jsou uvedeny s DPH. Ceny jsou platné, dokud jsou zobrazeny na stránce.         

3. Obchodní podmínky

3.1 Těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem se řídí proces nákupu všech vstupenek na kulturní akci Nebál. Objednávkou a nákupem vstupenky formou dle čl. 2.2 vyjadřuje Host akce souhlas s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a zavazuje se jimi řídit. 

3.2  Host akce si vstupenky objedná prostřednictvím Objednávky dle čl. 2.2.             

3.3 Smlouva mezi Hostem akce a Pořadatelem se uzavírá v momentě, kdy Host doručí Pořadateli objednávku. Smlouva se stává účinnou až úplným zaplacením vstupného. Vstupné je uhrazeno v okamžiku připsání celkové jeho výše na účet Pořadatele.

4. Nákupu vstupenek a reklamační řád 

4.1  Pořadatel nabízí na kulturní akci Nebál vstupenky v několika kategoriích. S kategoriemi a cenami jednotlivých vstupenek je Host akce povinen se seznámit na webových stránkách

https://www.tickettailor.com/events/jdunanebal/807593

Host akce má nárok pouze na služby/plnění spojené s danou kategorií zakoupených vstupenek, v souladu s platným popisem na webových stránkách 

https://www.tickettailor.com/events/jdunanebal/807593

4.3  Vstupenku může Host akce zakoupit přímo na webových stránkách www.nebal.cz, kdy po platbě obdrží vstupenku na svou e-mailovou adresu. Host akce platbu provádí hned po vybrání vstupenky skrze platební bránu uvedenou u výběru vstupenky.

 4.4  Zaplacené vstupné je nevratné. Host akce má právo na vrácení vstupného ze strany Pořadatele pouze v případě dle čl. 4.5 a čl. 4.6.

4.5  Nárok na vrácení vstupného ze strany Pořadatele vzniká Hostovi akce pouze v případě úplného zrušení kulturní akce Nebál. Dojde-li ze strany Pořadatele k úplnému zrušení, bude Pořadatel vracet vstupné Hostům akce v plné výši. 

 4.6       Pořadatel je oprávněn navrhnout změnu termínu, programu nebo místa konání akce, jestli z objektivních důvodů není možné akci v daném termínu, s daným programem nebo na daném místě pořádat, zejména z důvodu vyšší moci, nemožnosti účinkujících se akce zúčastnit z důvodu neležící na straně Pořadatele či neočekávané nezpůsobilosti místa akce ke konání akce. Pořadatel o návrhu změny akce bude informovat Hosta plesu minimálně 10 dní před původním termínem konání akce na e-mail Hosta plesu uvedený v objednávce. Host plesu může změnu akce odmítnout ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení návrhu na změnu akce. Pokud Host plesu v této lhůtě změnu akce neodmítne, má se za to, že se změnou akce souhlasí. Pokud Host plesu v této lhůtě změnu akce odmítne, má právo na vrácení vstupného.

4.7  V případě ztráty, odcizení či zničení již doručených vstupenky, je Host akce povinen, bez zbytečného odkladu, kontaktovat Pořadatele elektronicky na emailovou adresu nebal@turbomost.cz a dohodnout se na dalším postupu vydání duplikátu vstupenek. 

 4.8 Reklamační řád:

1.      Práva a povinnosti Smluvních stran ohledně práv z vadného plnění smlouvy se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku). 

2.      Pořadatel odpovídá Hostovi plesu, že plnění (umožnění účasti na akci) dle těchto obchodních podmínek není v době jejího poskytnutí vadné (odpovídá smlouvě).  

3.      Pokud je vada plnění Pořadatele odstranitelná, je Host plesu oprávněn: 

a)     buď požadovat opravu plnění nebo doplnění toho, co chybí (neposkytnuté části služby), anebo 

b)    požadovat přiměřenou slevu ze vstupného. 

4.      Pokud je vada plnění neodstranitelná a není možné službu užívat dle smlouvy, je Host plesu oprávněn: 

a)     buď odstoupit od smlouvy, anebo 

b)    požadovat přiměřenou slevu ze vstupného. 

5.      Host plesu musí vadu vytknout bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost vadu zjistit, nejpozději do 6 měsíců od převzetí plnění Pořadatele. 

6.      Host plesu vytkne vadu oznámením, ve kterém uvede tyto informace: 

a)     jaká je vada služby a jak se projevuje, 

b)    jaké právo z vadného plnění uplatňuje (odstranění vady, slevu, odstoupení od smlouvy dle pravidel uvedených v předchozích odstavcích), 

c)     jméno, adresu a ideálně telefonní číslo a e-mail pro rychlejší komunikaci. 

7.      Práva z vadného plnění (reklamaci) uplatňuje Host plesu vůči Pořadateli písemně na poštovní adresu nebo prostřednictvím elektronické pošty dle údajů uvedených v úvodu obchodních podmínek

8.      Pořadatel písemně potvrdí Hostovi plesu, kdy Host plesu právo z vadného plnění uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Host plesu požaduje. Dále Pořadatel Hostovi plesu písemně potvrdí datum a způsob vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 

9.      Pořadatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Pořadatel s Hostem plesu nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

10.   Náklady reklamace hradí Host plesu. Jestliže Pořadatel reklamaci Hostovi plesu uzná, proplatí Hostovi plesu na jeho žádost účelně vynaložené náklady uznané reklamace. 

5. Ochrana osobních údajů 

 5.1. Ochrana osobních údajů Hostů je blíže specifikována v dokumentu Podmínky ochrany osobních údajů.

6. Závěrečná ustanovení 

   6.1. V případě neplatnosti některého ustanovení těchto obchodních podmínek, zůstává  platnost ostatních ustanovení nedotčena. 

  6.2 Pořadatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky a reklamační řád aktualizovat bez předchozího upozornění. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti, na kterých se smluvní strany dohodly při uzavření smlouvy o pořádání akce.[1] 

 6.3 Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které Host plesu používá, a nejsou hrazeny Pořadatelem.

   6.4 Dojde-li mezi Smluvními stranami ke sporu, má Host plesu, který je spotřebitelem, právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Host plesu oprávněn podat k subjektu mimosoudního řešení sporu. Tím je mimo jiné Česká obchodní inspekce (veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách www.coi.cz/informace-o-adr). Nebo je možné spor řešit prostřednictvím on-line platformy Evropské unie k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů (bližší informace na stránce www.ec.europa.eu/consumers/odr).

 6.5 Komunikace mezi Smluvními stranami, v rámci které je možné zakládat, měnit nebo rušit smlouvu, bude probíhat formou osobního doručování, doručování doporučenou poštou, kurýrní službou nebo elektronickou poštou, a to na adresy, které si Smluvní strany vzájemně písemně oznámily.

  6.6 Pořadatel není vázán žádným kodexem chování ve smyslu § 1826 odstavce 1 písmena e) občanského zákoníku.

. 6.7 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 12. 12. 2022. 

Při koupi vstupenky nejde o trvalý vztah. Poskytnete službu a tím to končí. Tj. aktualizovat obchodní podmínky můžete, ale vztah s hostem, který si vstupenku koupil dříve, se řídí obchodními podmínkami, které jste mu zobrazili/poslali v okamžiku, kdy si vstupenku objednal (to je stanoveno i v odstavci 1.5).