top of page

návštěvní řád nebálu

 

Vstupem do Haly 76 se každý návštěvník akce zavazuje, že se seznámil s návštěvním řádem a že bude v celé hale i v přilehlých prostorách haly dodržovat právní předpisy ČR a tento návštěvní řád.

 

Návštěvník si je vědom, že prostor haly může být monitorován kamerovým systémem se záznamem.

 

Návštěvník vstupem do Haly 76 uděluje souhlas s tím, že audiozáznamy, fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání kulturní akce nebo v souvislosti s ní, smějí být použity k marketingovým účelům, a to bez peněžité náhrady a bez časového nebo prostorového omezení. 


 

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD NEBÁLU

 

• Vstup povolen pouze osobám starším 18 let.

 

• Vstup pouze s dokladem totožnosti (doklad s fotkou), který má právo ostraha na Nebálu vyžadovat před vstupem do Haly 76.

 

• Vstup je povolen na základě platné vstupenky nebo stripu (páska na ruce). 

 

• Vstupenka na danou akci nebo strip má jednorázovou platnost, kterou pozbývá po opuštění haly. 

 

• Návštěvník je povinen se prokázat platnou vstupenkou nebo stripem po celou dobu pobytu na Nebálu. Bez prokázání bude požádáno o opětovné zaplacení vstupného, nebo o opuštění prostor haly.

 

• Každý návštěvník je povinen se při vstupu podrobit preventivní bezpečnostní prohlídce, která může být prováděna fyzicky, za použití detektoru kovu nebo dalším bezpečnostním nástrojem.

 

• Z bezpečnostních důvodů je každý návštěvník povinen odložit bundy, kabáty a příruční zavazadla, včetně igelitových tašek do šatny. Výjimku tvoří dámské kabelky. Provozovatel neručí za obsah kapes a zavazadel uložených v šatně ani volně odložených v prostorách haly.

 

• Osoby pod vlivem alkoholu nebo omamných látek nebudou na Nebál vpuštěny, popřípadě budou vyvedeny ven z haly.

 

• Návštěvníci jsou povinni respektovat pokyny ostrahy Nebálu.

 

• Návštěvník Nebálu je povinen chovat se ohleduplně k ostatním návštěvníkům, nepoškozovat zařízení v Hale 76, udržovat pořádek a nenarušovat průběh akce.

 

• V případě nerespektování jakéhokoliv z těchto nařízení je ostraha Nebálu oprávněna dané osobě neumožnit vstup, nebo osobu vyvést bez nároku na vrácení vstupného.

 

• Návštěvník se účastní Nebálu na vlastní odpovědnost a odpovídá za veškeré škody, které svým jednáním způsobí.

 

• Provozovatel Nebálu neodpovídá za škodu na zdraví a majetku návštěvníků, pokud tato škoda nebude způsobena v přímé souvislosti s porušením právních předpisů provozovatelem Nebálu.


 

Do Haly 76 je zakázáno vnášet:

 

• Alkoholické a nealkoholické nápoje,

 

• Jídlo,

 

• Omamné a psychotropní látky,

 

• Zvířata, 

 

• Spreje, fixy, chemikálie nebo barvící látky,

 

• Nebezpečné předměty: pyrotechniku, zbraně, pevné tyče, deštníky, laserová ukazovátka a další, které by mohly být použity jako zbraně,

 

• Nadměrné předměty: kočárky, jízdní kola, kolečkové brusle, skateboardy, apod., 

 

• Předměty vytvářející nadměrný hluk: sirény, houkačky apod.,

 

• Předměty určené k reklamě nebo prodeji, jež nebyly odsouhlaseny provozovatelem Nebálu,

 

• Předměty a oblečení propagující rasismus, xenofobii nebo obsahující vulgární, hanlivé slogany,

 

• Sklenice a nápoje z jiných restaurací a bister.

 

 

 

V prostoru Haly 76 je zakázáno:

 

• Vstupovat do prostor, které nejsou pro návštěvníky povoleny.

 

• Kouřit.

 

• Ničit zařízení a vybavení.

 

• Znečišťovat Halu 76.

 

• Lézt či přelézat zejména osvětlovací zařízení, zábrany, stojany pro kamery apod.

 

• Stát nebo tančit na vyvýšených místech např. židlích, stolech, baru apod.

 

• Házet jakékoliv předměty či tekutiny jakéhokoliv druhu v prostorách haly či po návštěvnících Nebálu.

 

• Maskovat obličeje kuklami, čepicemi apod. z důvodu znemožnění identifikace návštěvníka.

bottom of page